Registerbeskrivning

1.    Den registeransvarige

Fazer Food Services Ab
Sånggränden 6
PB 37
00421 Helsingfors

FO-nummer 0873697-9

Kontaktperson Heidi Saarinen, e-post fornamn.efternamn@fazer.com

2.    Registrets namn

Deltagarregister i utlottningen i favoritlunchenkäten

Datum för upprättande 16.1.2015

3.    Grund för upprättande av register

Utlottning i favoritlunchenkäten

4.    Registrets användningsändamål

Detta register används för att genomföra och hantera utlottningen i favoritlunchenkäten samt för överlämnande av priser.

5.    Registrets uppgiftskällor och innehåll

De uppgifter som sparas i registret erhålls av den registrerade själv.

Registret kan innehålla följande uppgifter:

  • Namn eller alias
  • E-postadress
  • Kontaktuppgifter, som adress och telefonnummer
  • Deltagarens ålder
  • Eventuellt samtycke till direktmarknadsföring

Personuppgifterna kan utlämnas för genomförande av direktmarknadsföring för den registeransvariges räkning, förutsatt att den registrerade har gett sitt behöriga samtycke till det.

6.    Utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna i registret utlämnas i regel inte till tredje parter. Uppgifterna utlämnas inte utanför EU eller EES.

För behandlingen av uppgifterna kan tredje parter anlitas, till vilka uppgifterna kan lämnas ut för behandling för den registeransvariges räkning.

7.    Den registrerades rättigheter och utövande av dessa

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har lagrats i registret eller att registret inte innehåller uppgifter om honom.

Man kan begära insyn i registret genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran om att få ta del av uppgifterna till den registeransvariges företrädare eller genom att personligen framföra en begäran på den registeransvariges ovannämnda adress.

Om det förekommer fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade framföra en begäran om rättelse av felet till den registeransvariges företrädare.

8.    Skydd av registret

Rätt att använda det system som innehåller deltagarnas personuppgifter har endast de anställda som på sitt arbetes vägnar har rätt att hantera denna typ av uppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet.

Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem finns i ett låst utrymme och endast vissa i förväg utnämnda personer har tillgång till uppgifterna. Servrarna har stark kryptering.