1. Den registeransvarige och företrädarens namn och kontaktuppgifter

Namn: Fazer Food Services Ab
Kontaktuppgifter: Sånggränden 6, 00421 Helsingfors
FO-nummer: 0873697-9
Den registeransvariges företrädare: Linda Cederberg
tfn 020 729 3357
e-post fornamn.efternamn@fazer.com

2. Registrets namn

Fazer Besökscenters utlottning
Datum för upprättande 26.9.2016

3. Grund för upprättande av register

Genomföra Fazer Besökscenters utlottning och överlämna priser i utlottningen, identifiera kunder eller deltagare samt grunda kundrelationer eller andra avtalsförhållanden.

4. Registrets användningsändamål

Detta register används för att genomföra Fazer Besökscenters utlottning och överlämna priser i utlottningen.
Personuppgifterna kan även behandlas i de övriga bolag som hör till Fazer-koncernen enligt och i den omfattning som personuppgiftslagen och den lokala lagstiftningen tillåter.

5. Registrets uppgiftskällor och innehåll

De uppgifter som sparas i registret erhålls av den registrerade själv.
Registret innehåller följande uppgifter:
-namn
-e-postadress
-telefonnummer
-samtycke till direktmarknadsföring

6. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna i registret utlämnas i regel inte till tredje parter. Uppgifterna utlämnas inte utanför EU eller EES.
För behandlingen av uppgifterna kan tredje parter anlitas, till vilka uppgifterna kan lämnas ut för behandling för den registeransvariges räkning.

7. Den registrerades rättigheter och utövande av dessa

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har lagrats i registret eller att registret inte innehåller uppgifter om honom.

Man kan begära insyn i registret genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran om att få ta del av uppgifterna till den registeransvariges företrädare eller genom att personligen framföra en begäran på den registeransvariges ovannämnda adress.

Om det förekommer fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade framföra en begäran om rättelse av felet till den registeransvariges företrädare.

8. Skydd av registret

Rätt att använda det system som innehåller deltagarnas personuppgifter har endast de anställda som på sitt arbetes vägnar har rätt att hantera denna typ av uppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet.
Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem finns i ett låst utrymme och endast vissa i förväg utnämnda personer har tillgång till uppgifterna. Servrarna har stark kryptering.